Privacy beleid Stampin Treasure

Ons privacy beleid is vastgelegd in onderstaande privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Stampin Treasure, gevestigd in Oosterbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jose Hoogeveen is de eigenaresse van Stampin Treasure. Zij is te bereiken via ons contactformulier of via email stampin treasure.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stampin Treasure verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de door u gegeven toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over uw minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of email stampin treasure, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stampin Treasure verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Facturatie en het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Stampin Treasure verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stampin Treasure neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stampin Treasure) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stampin Treasure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

•         E-mails met betrekking tot bestellingen  maximaal 3 jaar
•         E-mails met betrekking tot aanvragen/ informatie  maximaal 2 jaar
•         E-mails met betrekking tot financiële administratie onbeperkt
•         Data voor verwerking van facturen   maximaal 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Stampin Treasure verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stampin Treasure blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Blog volgen

Het blog van Stampin Stampin Treasure wordt gehost door WordPress. U kunt het blog van Stampin Treasure op verschillende manieren volgen. Eén van de manieren is het ontvangen van bijdragen via e-mail. Hiervoor maakt Stampin Treasure gebruik van Jetpack, een plugin van WordPress en Benchmarke-mail. Deze e-mails bevatten een link waarmee u zich ook kunt uitschrijven. Deze mailadressen worden binnen de gehoste omgeving van Stampin Treasure geregistreerd.  De e-mailadressen van abonnees/volgers worden door Stampin Treasure voor geen enkele ander doel dan het automatisch versturen van updates gebruikt.

Reacties op het blog

Wilt u reageren op berichten op het blog van Stampin Treasure wordt u gevraagd een naam en e-mailadres achter te laten. De opgegeven naam wordt getoond bij uw berichten, u bent vrij om een naam te kiezen.

Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden indien de beheerder via e-mail in contact moet/wil komen met degene die reageert. De verzamelde e-mailadressen zullen niet worden gebruikt voor een ander doel noch worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid.

Stampin Treasure modereert reacties niet handmatig. Met het oog op het voorkomen van naar haar oordeel ongepast, seksistisch, racistisch en grof taalgebruik, bij overduidelijke nepnamen en bij spam worden reacties verwijderd. Wij behouden ons het recht voor om de mogelijkheid reactie te geven tijdelijk of permanent uit te zetten.

Online formulieren

Stampin Treasure gebruikt contactformulieren van WordPress.

Het e-mailadres en/of adresgegevens dat u hierbij achterlaat, zullen uitsluitend gebruikt worden door de beheerder. Het e-mailadres zal niet worden gebruikt voor een ander doel noch worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid.

Inzage en recht op aanpassing / verwijdering
Het is voor de beheerder van het blog mogelijk om de door het blog gebruikte plugins verzamelde informatie te wijzigen of  te verwijderen. Het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is echter beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De site van Stampin Treasure maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan.
Voor meer informatie over cookiebeheer, bekijk je: https://automattic.com/cookies/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stampin Treasure en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de door u verstrekte persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons contactformulier of email stampin treasure.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stampin Treasure wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stampin Treasure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier of email stampin treasure.

Stampin Treasure heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.